Skip to main content

מגורים

קבוצת JTLV מתמחה בייזום, תכנון ובנייה של פרויקטים למגורים באזורי ביקוש, תוך פיתוח סביבתי המותאם לחיי הקהילה, לרבות מרכזי מסחר לרווחת התושבים, והכל בשיתוף פעולה מוצלח עם הרשויות המקומיות, גורמי התיכנון השונים והסביבה המקומית.הפרויקטים של הקבוצה מאופיינים ככאלה בעלי פוטנציאל השבחה מובהק, הדורשים תכנון מורכב ומפורט, פיתוח תשתיות, שירותים קהילתיים ופתרונות משולבים לסביבה. סקטור המגורים המבוצע ע"פ רוב באמצעות חברות בנות מהקבוצה מצטיין בניהול מקצועי וליווי משלבי התכנון, קידום תוכניות סטטוטוריות להשבחת קרקעות, איכות הבנייה עצמה, השיווק, המכירות וכלה במתן השירות לרוכשים לאחר המכירה.

עב

| EN