Skip to main content

ג'ינדאס

אודות
הפרויקט

העמותה להתחדשות עירונית חברתית מתמחה בהובלה, תכנון וביצוע של התחדשות עירונית הנעשית בהשתתפות הקהילה המקומית ומביאה לידי ביטוי את צרכי התושבים, באמצעות תכנון אדריכלי וכלכלי מותאם ושימוש בכלי מימון מגוונים וחדשניים. היא הוקמה בשנת 2012 במטרה לקדם מוביליות חברתית באמצעות תהליכי התחדשות עירונית פיזיים וקהילתיים, בדגש על הפריפריה הגיאוגרפית חברתית בישראל. על פי מודל העבודה של העמותה, שילוב הגישה החברתית בתכניות להתחדשות עירונית היא אבן יסוד ביצירת שינוי בר קיימא. יישום הגישה נשען על הכרת הקהילה והעצמתה. העצמה זו תביא לחיזוק הלכידות והסולידריות הקהילתית, חיזוק היכולת של הקהילה להנהיג את עצמה ולפתור בעיות, וביסוס יכולת ליצור עולם ערכים משותף וזהות מקומית.

המודל על פיו פועלת ג'ינדאס הינו התאמה של מודל אמריקאי שפותח על ידי חברת McCormack Baron Salazar המיושם ברחבי ארה"ב מעל 40 שנה, ומבוסס על תפיסה הוליסטית המשלבת את הפעילות הקהילתית בתהליך ההתחדשות העירונית כבר בשלב התכנון הראשוני. ייחודו של המודל הוא בהבנה  כי המפתח למוביליות חברתית הוא שילוב בין אוכלוסיות מרובות אמצעים לבין אוכלוסיות מוחלשות, וכי יש לראות את נושא הדיור בפרספקטיבה של התחדשות השכונה כולה ובתוכה גם מוסדות חינוך, מרכזים קהילתיים ומסחריים והמרחב הציבורי כולו בראייה ארוכת שנים. המודל מאפשר התחדשות עירונית בשכונות בעלות ערכי קרקע נמוכים, תוך שמירה על מקומה וקיומה של האוכלוסייה הוותיקה לצד התושבים החדשים המצטרפים לשכונה.

 

חברי הצוות של JTLV נמצאים בוועד המנהל של עמותת ג'ינדאס ומסייעים בפיתוח המודלים הכלכליים אשר מאפשרים להוציא לפועל את הפרויקטים, בעבודה מול ספקים וגופים רלוונטיים, שותפים ומול הרשויות.

עב

| EN